زنجان - اتوبان 22 بهمن
024-33446973

هیأت مدیره

شفاف سازی شعار ماست

اعضای هیأت مدیریه اتحادیه املاک استان زنجان

لزوم آشنایی شهروندان و شفاف سازی و ارتباط مستقیم با اعضای هیأت مدیره اتحادیه املاک استان زنجان

حسن لطفی

حسن لطفی

رئیس اتحادیه
حسن ملایی

حسن ملایی

نایب رئیس اول
ابوالفضل مقدم

ابوالفضل مقدم

نایب رئیس دوم
فتح الله دهقان

فتح الله دهقان

دبیر اتحادیه
ابوالفضل یعقوبی

ابوالفضل یعقوبی

خزانه دار
حسن مقدم

حسن مقدم

عضو هیأت مدیره
جواد نوروزی

جواد نوروزی

عضو هیأت مدیره
عباس نصیری

عباس نصیری

بازرس